กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
Get Adobe Flash player

            โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีมารยาททางสังคม จิตใจอาสา ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัฐ