กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมัธยม
Get Adobe Flash player

          ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมัธยม วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย พิริยะประภากุล คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมัธยม เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมชั้นปีที่ 1-3 ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัฐ