กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
Get Adobe Flash player

          17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบต่างๆ เพิื่อนักเรียนมีกระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ และมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง