กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ
Get Adobe Flash player

          

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถทีได้เรียนมาในระหว่าง 1 ภาคเรียน เพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ และอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และยังเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียนให้ใช้ความสามารถของตนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ เช่น การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันร้องเพลง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การแข่งขันทักษะทางลูกเสือ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศเช่น การแข่งขัน spelling bee การแข่งขันเปิด dictionary เป็นต้น