หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

          

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถทีได้เรียนมาในระหว่าง 1 ภาคเรียน เพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ และอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ่านเพิ่มเติม...

          8 กันยายน 2561 นายวันชัย  พิริยะประภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมินิมาราธอน และรักษ์หาดน้ำริน โดยวิ่งจากโรงเรียนถึงหาดน้ำริน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข่งแรง และมีน้ำใจนักกีฬา และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดน้ำริน สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ้านฉาง รูปเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

          21 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ไปทัศนศึกษา ณ เมืองจำลอง และ Parody art museum เพื่อให้นักเรียนเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้ใหม่ๆ 

อ่านเพิ่มเติม...

          17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบต่างๆ เพิื่อนักเรียนมีกระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ และมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

         15 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม...