หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

           กิจกรรมค่ายลูกเจี๊ยบ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการลูกเสือ และฝึกคิด สร้างความสามัคคีในหมู่ของตนเอง เพื่อให้ผ่านด่านต่างๆ ไปได้

อ่านเพิ่มเติม...

          กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองน้ำแข็งพัทยา และฟาร์มแกะและสวนนกโชว์ เพื่อให้นักเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน และได้รับความรู้จาการเยี่ยมชมสิ่งต่างๆ 

อ่านเพิ่มเติม...

         

          27 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษา ณ สวิส ชิพฟาร์ม เพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน เกี่ยวกับการดำรงชีิวิตของสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

          นายวันชัย พิริยะประภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อุดมวิทยานุกูล ประธานในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

อ่านเพิ่มเติม...

          10 กันยายน 2560 คณะครูได้เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...