หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

          16 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนเสือศรีราชา ให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำรงชีวิตของสัตว์ และชมการแสดงของสัตว์ให้เห็นถึงความสามารถของสัตว์ที่สามารถฝึกจนสามารถแสดงให้นักเรียนได้ชมได้

อ่านเพิ่มเติม...

          14 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษาเพื่อเป็นการศึกษานอกห้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ณ ฟาร์มแกะพัทยา นักเรียนมีความสนุกและได้ความรู้ 

อ่านเพิ่มเติม...

          10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล โดยนายวันชัย  พิริยะประภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้แม่ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความผูกพันธ์ระหว่างแม่และลูก และมีการแสดงของนักเรียนที่แสดงออกถึงความรักที่ม่ีให้ต่อแม่

อ่านเพิ่มเติม...

          ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมัธยม วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย พิริยะประภากุล คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมัธยม เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมชั้นปีที่ 1-3 ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

            โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีมารยาททางสังคม จิตใจอาสา ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัฐ

อ่านเพิ่มเติม...